Crypthecodinium Cohnii And Zymomonas Mobilis Syntrophy For Production Of Omega 3 Fatty Acid From Byproducts Of Biofuel And Sugar Industry/ Crypthecodinium cohnii un Zymomonas mobilis sintrofija omega 3 taukskābju ražošanai no biodegvielas un cukura rūpniecības blakusproduktiem (ID No. 1.1.1.1-18-A-022)

01.04.2019. – 31.03.2022

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākums “Praktiskas ievirzes pētījumi”

Vadošais partneris: Latvijas Universitāte

Sadarbības partneri:

A/S “Biotehniskais centrs”

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

Projekta mērķis ir izveidot divu mikroorganismu (Crypthecodinium cohnii un Zymomonas mobilis) sintrofiskās kokultivācijā bioprocesu laboratorijas prototipa līmenī, pārveidojot atjaunojamos enerģijas avotus (cukura rūpniecības blakusproduktu – melases un biodīzeļdegvielas ražošanas blakusproduktu – glicerīnu) par vērtīgu veģetāro (mikroorganismu ražotu) dokozaheksaēnskābi (DHA) no omega 3 taukskābju grupas.

Projekta galvenās darbības: Projektā tiks izstrādāts divu mikroorganismu sintrofijas process, kura rezultātā izejvielu pārstrādes starpprodukts etanols tiks saražots un patērēts vienā ražošanas sistēmā. Biotehnoloģiskā procesa realizācijai tiks izstrādāta iekārta, kas būs specifiski pielāgota sintrofijas prasībām, kā arī tiks izstrādāta šī procesa vadības sistēma. Labāka iznākuma sasniegšanai, matemātiski tiks modelēta un optimizēta iesaistīto organismu vielmaiņas sadarbība un bioprocesa kinētika, lai uzlabotu DHA sintēzes un izdalīšanas efektivitāti. Matemātiskā modelēšana un optimizācija ļaus samaiznāt projekta realziācijai nepieciešamo laiku un eksperimentu daudzumu.

Projekta ilgums – 36 mēneši. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas 648 000 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums 57.80 % apmērā – 374 544.00 EUR.

Projekta vadītājs  – Dr. Egils Stalidzāns egils.stalidzans@lu.lv.

Projekta īstenošanas gaita:

Other Bioreactors.net Projects